• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

Enligt huvudregeln ska socialavgifter betalas i det land där arbetet utförs. Observera att reglerna om var man betalar socialavgifter således är helt skilda från reglerna om var man betalar skatt.

Socialavgifter i Finland betalas i form av socialavgift och sjukförsäkringspremie. Socialavgiften fördelas i folkpensionsavgift och sjukförsäkringsavgift och betalas av arbetsgivaren. Sjukförsäkringspremien dras av lönen och redovisas av arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska teckna en för detta ändamål avsedd försäkring för sin anställd då arbetet har pågått i minst 30 dagar. Arbetsgivaren måste också teckna en olycksfallsförsäkring för sin anställd. Arbetsgivaren ska dessutom tillhandahålla lagstadgad företagshälsovård.

 

Utsändning, dispens m.m.

Att vara utsänd innebär att arbetstagaren sänts ut till ett annat land för att där utföra arbete för arbetsgivarens räkning. Försäkringskassans utfärdande av blankett A1, om att arbetstagaren står kvar i bosättningslandets socialförsäkringssystem, innebär att man också betalar socialavgifter enligt bosättningslandets bestämmelser. Är man bosatt i Sverige och med i det svenska socialförsäkringssystemet genom A1 betalar man socialavgifter i Sverige.

 

Arbete i flera länder

Om arbetstagaren är bosatt i Sverige och samtidigt arbetar både i Sverige och i Finland ska han tillhöra bosättningslandets socialförsäkringssystem. Detta innebär att socialavgifter ska betalas i Sverige för samtliga inkomster, såväl inkomsterna från Finland som från Sverige. Den finska arbetsgivaren är skyldig att betala svenska arbetsgivaravgifter och den finska inkomsten blir pensionsgrundande i Sverige.

I vissa fall kan du tillsammans med arbetstagaren komma överens om att han själv ska betala socialavgifterna i Sverige. Detta förutsätter att ditt företag inte har fast driftställe i det land där du arbetar och att ni gemensamt tecknar ett avtal om betalning av socialavgifter.

Källor: Skatteverket, Skatteförvaltningen

 

Mer information:

Skatteverket – Sosialavgifter i Finland

Skatteförvaltningen - Arbetsgivarskyldigheter för utländska företag

Sosial- och hälsovårdsministeriet – Socialförsäkringsavgifter i Finland