• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

Gränshinderarbetet är ett av de viktigaste nordiska samarbetsområdena. Arbetet drivs av Gränshinderrådet som inledde sin verksamhet i januari 2014. Målet är att undanröja 5-10 gränshinder per år inom arbetsmarknads-, social- och utbildningsområdena.

Gränshinderarbetet står högt på den politiska dagordningen i Norden. De flesta av de gränshinder som orsakar problem för invånare och företag när de rör sig över de nordiska gränserna är identifierade, och en lång rad aktörer arbetar för att avlägsna så många om möjligt av dem. För att ytterligare stärka det samarbetet upprättade samarbetsministrarna den 1 januari 2014 ett Gränshinderråd som kan bestå av totalt upp till 10 personer.

Samtliga länder samt Färöarna, Grönland och Åland kan utse en nationell medlem. Utöver de nationella medlemmarna består rådet av generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet och en representant från Nordiska rådet erbjuds att delta i arbetet. Gränshinderrådet ska samarbeta med de aktörer som nationellt kan bidra till att få gränshinder lösta för individer och företag i Norden. Detta samarbete innefattar informationstjänsterna, ministrarna, nationella förvaltningar och myndigheter, parlamentariker med flera.

Insatsen är knuten till den operativa nivån i länderna, så att departement, myndigheter och förvaltningar reellt kan avsluta och avlägsna gränshinder genom att de involveras och görs ansvariga i arbetet. De ska därför tidigt involveras i de aktuella processerna via nationella gränshinderarbetsgrupper. Arbetet är tätare kopplat till den politiska ledningen i Nordiska ministerrådet än tidigare, eftersom Gränshinderrådets arbete ska följa det aktuella ordförandeskapet i ministerrådet och dess prioriteringar.

Generalsekreteraren har i den nya strukturen en starkare roll i gränshinderarbetet för ministerrådet. Generalsekreteraren ansvarar för att prioriterade gränshinder från Gränshinderrådet förs vidare till ministerråd och ämbetsmannakommittéer under Nordiska ministerrådet. Möjligheterna till att förbättra informationsarbetet, samt möjligheterna för gränsrörliga invånare att klaga ska också undersökas som en del av det förnyade gränshinderarbetet.

Resultaten av gränshinderarbetet ska löpande följas upp och utvärderas. Siktet ska vara att blottlägga de behov av förändringar som kan bidra till att fler gränshinder kan lösas för invånare, medborgare och företag i Norden. Gränshinderarbetet har tre fokusområden: att undanröja existerande gränshinder, att förebygga så att nya gränshinder inte uppstår och att informera om gällande lagar och regler.